വൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും
വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നത്
വെറും അഹങ്കാരമാണ്.
ചക്രം കണ്ടെത്തിയതും
ധാന്യങ്ങൾ വേവിച്ചാൽ
മനുഷ്യന് കഴിത്താൻ
കഴിയുമെന്നുമൊക്കെ
കണ്ടെത്തിയതും
അങ്ങിനെ
മറ്റുപലതും
മനുഷ്യർ
കണ്ടെത്തിയ
വൻക്കണ്ടത്തലുകൾ
ആണെന്ന സത്യം
മനുഷ്യർ മറന്നു പോവുന്നു.

Popular Posts