വൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും
വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നത്
വെറും അഹങ്കാരമാണ്.
ചക്രം കണ്ടെത്തിയതും
ധാന്യങ്ങൾ വേവിച്ചാൽ
മനുഷ്യന് കഴിത്താൻ
കഴിയുമെന്നുമൊക്കെ
കണ്ടെത്തിയതും
അങ്ങിനെ
മറ്റുപലതും
മനുഷ്യർ
കണ്ടെത്തിയ
വൻക്കണ്ടത്തലുകൾ
ആണെന്ന സത്യം
മനുഷ്യർ മറന്നു പോവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്