ഭരണ ഫലം. ഖലീൽശംറാസ്

ആരു ഭരിക്കുന്നുവെന്നതല്ല,
ഏത് സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയാണ്
നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് എന്നതല്ല
വിഷയം.
ഈ ഭൂമിയുടെ
ജീവനും അൽഭുതവും
അലങ്കാരവുമായ
മനുഷ്യർക്ക്
എന്ത് ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
പ്രധാന്യം.
അവരുടെ മനസ്സുകളിലും
ഭൂമി സാഹചര്യങ്ങളിലും
വസന്തം സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിയുന്നുണ്ടോ
എന്നതിലാണ് പ്രധാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്