കോശങ്ങളുടെ എണ്ണമല്ല മറിച്ച് ജീവനാണ് വലുത്. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവ സസ്യജാലങ്ങളുടെ
ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ
എണ്ണമല്ല അവരുടെ വലിപ്പം.
ജീവി ഒരു കോശമോ
അതിലും ചെറുതോ
ആയത് ആണെങ്കിൽ പോലും
അതിനുള്ളിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന
ജീവനാണ് വലുപ്പം.
വലിയ വലുപ്പമുള്ളവയും
ചെറുപ്പമുള്ളവയും
അനുഭവിക്കുന്ന
ജീവനും അവരുടെ
അന്തരിക ലോകവും
ഒന്നുതന്നെയാണ് എന്ന്
മറക്കാതിരിക്കുക.
പരിമിധമായ മനുഷ്യ കാഴ്ച്ചകളല്ല
മറിച്ച് പരിമിധിയില്ലാത്ത
അറിവിന്റെ
സത്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ
മാനദണ്ഡമാക്കേണ്ടത്.

Popular Posts