ദൈവസാനിദ്ധ്യം. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യർ ദൈവിക ദർശനങ്ങളുടെ
പേരിൽ അമിതമായി
തർക്കിക്കുന്നത്
ഇപ്പോൾ ജീവനോടെയുള്ള
പരമയാഥാർത്ഥ്യമായ
ഒരു ദൈവത്തെ
അനുഭവിച്ചറിയാത്തത്കൊണ്ടാണ്.
തന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും
ആരാധനകൾക്കും
ഭക്തിയും സമാധാനവും
ലഭിക്കാത്തത്
തന്റെ ജീവനേക്കാൾ
തന്നോടടുത്തുള്ള
ദൈവസാനിദ്ധ്യം
അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്