ചർദ്ദിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോരുത്തരേയും
അവരുടെ വൈകാരിക
മാലിന്യങ്ങളെ
ചർദ്ദിക്കാൻ അനുവദിക്കുക.
നീ അതെടുത്ത്
ഭക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രംമതി.
അതെടുത്ത്
മനസ്സിനെ വിരുന്നൂട്ടുമ്പോഴേ
നിന്നെ അവ
ബാധിക്കുന്നുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്