വൃത്തികെട്ട മനസ്സ്. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റൊന്നിനോടുള്ള
പേടിയിലൂടെ
രൂപപ്പെട്ട
നെഗറ്റീവ് വൈകാരികതയിൽ
രൂപപ്പെട്ട
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ
അണികളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന
വൃത്തിക്കെട്ട ഒരു മനസ്സുണ്ട്.
വർഗ്ഗീയതയുടേയും
ഭീകരതയുടേയുമൊക്കെ
വൃത്തികേടുകളുടെ
മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
മനസ്സ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്