ബോധാവസ്ഥ. ഖലീൽശംറാസ്

അടിസ്ഥാനപരമായി
എല്ലാം ഒന്നാണ്.
എല്ലാമെല്ലാം
ആറ്റങ്ങൾ ആണ്.
പക്ഷെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും
ഭിന്നമായി മനുഷ്യനെ
അജയ്യനാക്കുന്നത്
ഈ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കപ്പെട്ട
അവന്റെ ശരീരമല്ല.
മറിച്ച്
ആ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ
ബോധമാണ്.
ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും
മറ്റു പലതും അടങ്ങിയ
ബോധാവസ്ഥ.

Popular Posts