ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള സുഖം. ഖലീൽശംറാസ്

അക്വേറിയത്തിൽ
നീന്തി കളിച്ചു നടക്കുന്ന
വർണ്ണ മൽസ്യത്തെ
കാണുമ്പോഴും,
പൂച്ചെട്ടിയിൽ
വളർന്നു പന്തലിച്ചു
നടക്കുന്ന ചെടികളെ
കാണുമ്പോഴും,
മനുഷ്യൻ ലാളനയോടെ
കൊടുത്ത ഭക്ഷണം
കഴിച്ച് കൂട്ടിൽ
പാറിനടക്കുന്ന
സ്നേഹ പക്ഷികളെ കാണുമ്പോഴും
അനുഭവിക്കുന്ന
വല്ലാത്തൊരു സുഖമുണ്ട്.
ഒരു ജീവൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന സുഖം.
സ്വന്തം തണലിൽ
കുറേ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലുള്ള സുഖം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്