സാഹചര്യവും അനുഭൂതിയും.ഖലീൽ ശംറാസ്, sc

നിമിഷങ്ങൾ മാറി മറിയും.
ഒരുപാട് പുതിയ
ജീവിത കാഴ്ചകൾ
നിനക്ക് മുന്നിൽ
പ്രദർശിപ്പിക്കും.
പക്ഷെ അവയിൽ
നിന്നും എത്
തരം അനുഭൂതികൾ
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നത്
നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്.
പക്ഷെ എല്ലാ സാഹചര്യങളിൽ
നിന്നും
സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ
നീ ശ്രമിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്