അവരായി അറിയുക. Dr.ഖലീൽശംറാസ്

അവരെ നിന്നിലൂടെ
കാണുക
കേൾക്കുക
അനുഭവിക്കുക.
പക്ഷെ അവരായി
അറിയുക.
പലപ്പോഴും
അവരെ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
നിനക്കുള്ളിൽ
നീ രൂപപ്പെടുത്തിയ
നിനേറെതായ
കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ്.
അല്ലാതെ അവരുടെ
ഉള്ളിലെ അവരുടെ
കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചല്ല.

Popular Posts