അവരായി അറിയുക. Dr.ഖലീൽശംറാസ്

അവരെ നിന്നിലൂടെ
കാണുക
കേൾക്കുക
അനുഭവിക്കുക.
പക്ഷെ അവരായി
അറിയുക.
പലപ്പോഴും
അവരെ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
നിനക്കുള്ളിൽ
നീ രൂപപ്പെടുത്തിയ
നിനേറെതായ
കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ്.
അല്ലാതെ അവരുടെ
ഉള്ളിലെ അവരുടെ
കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്