ഓർമകളെ പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കുമ്പോൾ. Dr.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഓർമകളെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ
അവ വീണ്ടും
നിന്റെ ഈ നിമിഷത്തിന്റെ
യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു.
അവയെ
യാഥാർത്ഥമായി
കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.
നീ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ
വർത്തമാനകാല ഭാഷയിൽ
അവതരിപ്പിക്കാനേ
നിന്റെ മനസ്സിനറിയൂ.
അതുകൊണ്ട് നല്ല
ഓർമകളെ
ഈ നിമിഷത്തിൽ
അവതരിപ്പിക്കുക.

Popular Posts