ചിന്തകൾ പണിയുന്ന ട്രാക്കുകൾ. Dr ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിൽ തുടർച്ചയായി
ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന
ചിന്തകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
അവ ഒരു റെയിൽവേട്രാക്കായി
പരിണമാക്കുകയാണ്.
പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതമാവുന്ന
തീവണ്ടി മറ്റൊരു പാളയത്തിലേക്ക്
ചലിക്കാൻപോലും
കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിൽ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
സ്ഥിരമായ ചിന്തകൾ
നെഗറ്റീവാണോ എന്ന്
നിരീക്ഷിക്കുക.
അർത്ഥശൂന്യവും പരാജയകരമായതുമായ
ഒരു അപകടത്തിലേക്കാവും
നിന്റെ യാത്ര.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്