സ്വാർത്ഥത. Dr.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ മനുഷ്യരിലും
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളാണ്
പ്രബലമായി
നില നിൽക്കുന്നത്.
ആ ഒരു സ്വാർത്ഥത
അവന്റെ എല്ലാ
ജീവിത മേഖലകളിലും
ഒരു വൈറസിനെ
പോലെ പടർന്നു വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്നതാണ് സത്യം.
തന്റെ താൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിനുമുന്നിൽ
അവൻ മറ്റുളളവരുടെ
കണ്ണുനീരിനോ
മുറിവുകൾക്കോ
മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല.
ആ കാട്ടികൂട്ടലാണ്
പലപ്പോഴും
വിവേചനത്തിന്റേയും
വിദ്വേഷവുമൊക്കെയായി
സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലെ
ദുർഗന്ധമായി പടരുന്നത്
എന്നിട്ട് ചിലരെങ്കിലും
അത് ശ്വസിച്ച് രോഗബാധിതരാവുന്നത്.
ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ
സ്വാർത്ഥതക്കുമുന്നിൽ
സമാധാനത്തോടെ
ജീവിക്കുക എന്ന നിന്റെ
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യത്തെ
ത്യജിക്കരുത്.

Popular Posts