സ്വാർത്ഥത. Dr.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ മനുഷ്യരിലും
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളാണ്
പ്രബലമായി
നില നിൽക്കുന്നത്.
ആ ഒരു സ്വാർത്ഥത
അവന്റെ എല്ലാ
ജീവിത മേഖലകളിലും
ഒരു വൈറസിനെ
പോലെ പടർന്നു വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്നതാണ് സത്യം.
തന്റെ താൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിനുമുന്നിൽ
അവൻ മറ്റുളളവരുടെ
കണ്ണുനീരിനോ
മുറിവുകൾക്കോ
മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല.
ആ കാട്ടികൂട്ടലാണ്
പലപ്പോഴും
വിവേചനത്തിന്റേയും
വിദ്വേഷവുമൊക്കെയായി
സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലെ
ദുർഗന്ധമായി പടരുന്നത്
എന്നിട്ട് ചിലരെങ്കിലും
അത് ശ്വസിച്ച് രോഗബാധിതരാവുന്നത്.
ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ
സ്വാർത്ഥതക്കുമുന്നിൽ
സമാധാനത്തോടെ
ജീവിക്കുക എന്ന നിന്റെ
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യത്തെ
ത്യജിക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്