സംസാരം. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ സംസാരവും
എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്
എന്നും.
അതിന്റെ
അനന്തരഫലങ്ങൾ
എന്തൊക്കെയാവാമെന്നുമുള്ള
വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാവണം.
ഓരോ സംസാരവും
ശ്രോദ്ധാവിൽ
ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന
മാനവികാവസ്ഥകൾ
അറിയണം.
സ്വന്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന
മാനസികാവസ്ഥകളും
അറിയണം.
എന്നിട്ടൊക്കെ മതി
സംസാരത്തിനൊരുങ്ങാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്