മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഭൂതം. ഖലീൽശംറാസ്

ഇക്കഴിഞ്ഞ നിമിഷം
വരെ നിന്റെ ഭൂതകാലമാണ്.
നിനക്ക് ഒരു
നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത
ഭൂതകാലം.
ആ ഭൂതകാലം
എപ്രകാരം നിന്നിൽ
അപ്രസക്തമായോ
അതേ പോലെ
അപ്രസക്തമാണ്
ആ ഭൂതം
നിന്റെ തലച്ചോറിൽ
വരച്ചിട്ട
രേഖാചിത്രങ്ങൾ.
നിന്നെ അലട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളുടെ
രേഖാചിത്രങ്ങൾ.
ഏത് മാറ്റത്തിനും
സാധ്യമായ
ഈ വർത്തമാനനിമിഷത്തിൽ
ആ ചിത്രം
മാറ്റിവരക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും.
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും വീണ്ടെടുത്ത്
സ്വന്തം മനസികാവസ്ഥ
അതിനനുസരിച്ച്
പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras