ദാമ്പത്യ തർക്കങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ
നിത്യേന ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന
തർക്കങ്ങൾ,
നെഗറ്റീവ് സംസാരങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ
പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
പരിശ്രമത്തിന്റെ
അവസാന ഘട്ടവും
തകർന്നാൽ പിന്നെ
അവയെ ആസ്വദിക്കാൻ
പഠിക്കുക.
അവരേറ്റവും
ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ്
പാടുന്നതെന്ന്
പരസ്പരം കരുതുക.
എന്നിട്ട് അവ ആസ്വദിക്കുക.
അവസാനം
ഇതൊന്നും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ
ഉറക്കം വരില്ല എന്ന സ്ഥിതി
കൈവരുമ്പോൾ
താനെ
ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ
ഇല്ലാതായികൊള്ളും
പിന്നെ അതിന്
ലഭിക്കുന്ന അവഗണനയെ
പരിഗണിച്ച്
അവ നല്ല സംസാരത്തിലേക്കും
പരസ്പര പ്രോൽസാഹനത്തിലേക്കും
നയിക്കപ്പെടും.

Popular Posts