പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യരിലേക്കും
പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ
നിനക്ക് കഴിയണം.
അത് മറ്റുള്ളവരിലെ
നൻമകളെ
അന്വേഷിക്കുന്നതിലൂടെയും
അതിനെ പുകഴ്ത്തുകയും
അഭിനന്ദിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്