മനുഷ്യമൃഗങ്ങളുടെ ഇരട്ടതാപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം.
പക്ഷെ
അതേ പോലെ
സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ട
മറ്റൊരു മൃഗമുണ്ട്
മനുഷ്യനെന്ന മൃഗം.
കുടുംബാസൂത്രണമെന്നും
മറ്റു പല പേരിലും
ജനനത്തിനുമുമ്പേ
അറുകൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു,
ഒരിത്തിരി വായു പോലും
ശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
പോലും നിശേധിക്കപ്പെട്ട
ഒരു മൃഗം.
ജീവിക്കാനുള്ള അതേ
വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട
മൃഗങ്ങളുടെ
സമ്പത്തിനോടും പദവിയോടുമുള്ള
അത്യാർത്തിയാണ്
മനുഷ്യനെ
തങ്ങളുടെ കുലത്തിലെ
ജീവിക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പോലും
പറക്കുന്നതിനും മുമ്പേ
കശാപ്പുചെയ്തു കളഞത്.
സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഈശ്വരൻ
ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ
തെറ്റാണ്
മനുഷ്യന് ശാരീരികശക്തിയേക്കാൾ
ബുദ്ധിശക്തിയും
ചിന്താശക്തിയും നൽകിയത്
എന്ന ഭാവത്തിലാണ്
മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിലെ
അഴിഞ്ഞാട്ടം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്