തർക്കങ്ങൾ എന്ന സ്പോർട്സ്.ഖലീൽശംറാസ്

തർക്കങ്ങളെ
സ്പോർട്ട് സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ
എടുക്കുമ്പോൾ
തർക്കങ്ങൾ
സോപ്പമിൻ ഹോർമോൺ
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക്
നയിക്കുന്നു.
അത്
തർക്കിച്ചവർക്കിടയിൽ
സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കും
പ്രണയാവസ്ഥ
നിലനിർത്തുന്നതിലേക്കും
നയാക്കുന്നു.
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും
സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും
ഈ ഒരു സ്പോർട്ട്സ്മാൻ
സ്പിരിറ്റ് ആണ്
തർക്കങ്ങളിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത്.
പക്ഷെ തർക്കങ്ങൾ
പരസ്പര പകപോക്കലുകളായി
മാറുമ്പോൾ
അത് അഡ്രിനലിൻ
ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക്
നയിക്കുന്നു.
അതിഗുരുതരമായ
മാനസികവും ശാരീരികവുമായ
അവസ്ഥകളിലേക്കും.
കുടുംബ സാമൂഹിക
ബന്ധങ്ങളുടെ
നാശങ്ങളിലേക്കും
അവ നയിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്