അവരുടെ ജീവനെ.ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓർക്കാനും
ഓർമകളിൽ
അവരുടെ ചലനവും
പുഞ്ചിരിയും
സംസാരവും
അവരുടെ സുഗന്ധവും
കാണാനും കേൾക്കാനും
അനുഭവിക്കാനും
കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും
നീ അവരുടെ
ജീവനെ അനുഭവിക്കുകയാണ്.
നിന്റെ
ജീവന്റെ ഭാഗമായലിഞ്ഞ
അവരുടെ ജീവനെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്