നോവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തു. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഒരു മനുഷ്യനും
സാഹചര്യത്തിനും
ഒന്ന് തൊട്ട്നോവിക്കാൻ പോലും
കഴിയാത്ത
ഒരു വസ്തു
ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്.
അത്
പുർണ്ണ ആത്മബോധത്തോടെയും
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും
ആത്മധൈര്യത്തോടെയും
ജീവിക്കുന്ന
നീയെന്ന വസ്തുവാണ്.
ഇനി എന്തെങ്കിലും
നോവ് അവിടെ
അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ
മറ്റു മനുഷ്യരേയോ
സാഹചര്യത്തേയോ
കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.
പകരം
നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട
ആത്മവിശ്വാസത്തെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുക.
എന്നിട്ട് തിരുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്