സംസാരം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ
എല്ലാവർക്കും കഴിയും
പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ളത്
കുറച്ച്
അവരുടെ മനസ്സുകളെ
സ്വാധീനിക്കുകയും
നലച്ചോറിൽ
അറിവ് പകർന്നുകൊടുക്കുകയും
ചെയ്ത രീതിയിൽ
സംസാരിക്കാൻ
കഴിയുന്നതിലാണ്
നിന്റെ സംസാര മികവ്
നിലനിൽക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്