മനുഷ്യനു മുന്നിലെ വിവാദങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

മരിച്ചു കിടക്കുന്ന
ഒരു മനുഷ്യനു മുമ്പിൽ
സമുഹത്തിൽ
അരങ്ങേറുന്ന
വിവാദങ്ങളെ
കൊണ്ടുവെക്കുക.
ആ വ്യക്തി
അതിനോടെങ്ങിനെ
പ്രതികരിക്കും.
അതിനൊക്കെ
എന്ത് മുല്യമുണ്ട്.
അത്രതന്നെയുള്ള
ജീവനുള്ള മനുഷ്യ
ശരീരത്തിനു മുമ്പിലും
പ്രശ്നങ്ങൾ.
പക്ഷെ ജീവനുള്ള
മനുഷ്യൻ സ്വന്തം
ചിന്തകളിലേക്ക്
അവയെ ചർച്ചക്കുവെച്ച്
സ്വന്തം മാനസികാവസ്ഥയെ
അപകടപെടുത്തുന്നുവെന്ന് മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്