പ്രതികരണം. യലിൽശംറാസ്

പ്രതികരിക്കാം
പക്ഷെ
നിന്റെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാവരുത്.
പകരം പ്രതികരിക്കപ്പെടുന്ന
വിഷയത്തിൽ
നിന്നും കൂടുതൽ
കരുത്തുറ്റ
ഒരു ഊർജ്ജം
ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം.

Popular Posts