പ്രതികരണം. യലിൽശംറാസ്

പ്രതികരിക്കാം
പക്ഷെ
നിന്റെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാവരുത്.
പകരം പ്രതികരിക്കപ്പെടുന്ന
വിഷയത്തിൽ
നിന്നും കൂടുതൽ
കരുത്തുറ്റ
ഒരു ഊർജ്ജം
ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്