ആസ്വാദനം. ഖലീൽശംറാസ്

നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ
അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലോ
എന്നോർത്ത്
അതിന്റെ അനുഭൂതികൾ
ആസ്വദിക്കാതെ പോവുന്നു.
തണുപ്പുകാലത്ത്
തണുപ്പാസ്വദിക്കാതെ
വരാനിരിക്കുന്ന
ചൂടോർത്ത്
ഉള്ളിൽ ചൂടുപരത്തുന്നു.
ആസ്വാദനങ്ങളെല്ലാം
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലാണെന്ന സത്യം
മനസ്സിലാക്കാതെ
വരാനിരിക്കുന്ന
ഒരു സമയത്തേക്ക്
മാറ്റിവെക്കുന്നു.
പുറത്തെ അവസ്ഥകൾ
പ്രേരണകൾ മാത്രമാണെന്ന്
മനസ്സിലാക്കി
ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥ
മാനസികാവസ്ഥകളാണ്
ശരിക്കുമുള്ള
അവസ്ഥകൾ എന്ന്
മനസ്സിലാക്കി
ജീവിക്കുന്ന ഒരോ നിമിഷത്തിലും
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകൾ
സൃഷ്ടിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്