അവരവരെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച. ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും
ഓരോരുത്തരും
അവരവരെ കുറിച്ചുള്ള
ചർച്ചകളാണ്
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ്
മറ്റൊരാളെകുറിച്ച്
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പോലും
ഓരോ വ്യക്തിയും
അതിനെ
സ്വന്തത്തോട്
താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഒരാളെ കുറിച്ച് നല്ലത്
പറയുമ്പോൾ
അത് ഞാൻ മോശമാണ്
എന്ന തെറ്റായ
അർത്ഥത്തിൽ
വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ
അസൂയയിലേക്കും
മറ്റു നെഗറ്റീവ്
മാനസികാവസ്ഥകളിലേക്കും
മനസ്സിനെ
പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്