പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള സമീപനം. ഖലീൽശംറാസ്

പ്രശ്നങ്ങളല്ല
യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം.
മറിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം
നിന്നോട് എത്രമാത്രം
അടുത്തുകെടുക്കുന്നുവെന്നതാണ്
യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം.
അതുകൊണ്ടാണ്
മറ്റൊരു വീട്ടിലേയോ
നാട്ടിലേയോ
പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നെ അലട്ടാട്ടത്.
നിന്റെ ബോധ മണ്ടലത്തിനേറെയും
ശാരീരിക മണ്ടലത്തിന്റേയും
തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതൊരു
പ്രശ്നവും
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ
നിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കാനും
അതിലൂടെ നിന്റെ
നെഗറ്റീവ്
വൈകാരികതയെ
തട്ടിയുണർത്താനും
സാധ്യതയുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്
പ്രശ്നങളോടുള്ള
സമീപനം
നിന്റെ പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളെ
നശിപ്പിച്ച രീതിയിൽ ആവരുത്.
ഒന്നുങ്കിൽ അവയെ
നിന്റെ ബോധ മണ്ടലത്തിൽ നിന്നും
ഒരുപാട് അകലത്തേക്ക് അവയെ മാറ്റുക.
അല്ലെങ്കിൽ
അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം കണ്ടെത്തുക.
അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളിലൂടെ
മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണുക.

Popular Posts