സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അർത്ഥം. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങൾ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക്
നീയെന്ത് അർത്ഥം
കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
അതിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
ആ അർത്ഥം
നന്നെയാണ്
സാഹചര്യത്തോടുളള
നിന്റെ പ്രതികരണവും.
അതുകൊണ്ട്
സാഹചര്യങ്ങളുടെ
അവസ്ഥ നോക്കാതെ
അവയെ എങ്ങിനെ
ഉപകാരപ്രധമാക്കാമെന്ന്
നോക്കുക.
നിനക്ക് നല്ല
ഉൾപ്രേരണ നൽകിയ
അർത്ഥങ്ങൾ
അവക്ക് കൽപ്പിച്ചു നൽകുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്