സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അർത്ഥം. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങൾ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക്
നീയെന്ത് അർത്ഥം
കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
അതിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
ആ അർത്ഥം
നന്നെയാണ്
സാഹചര്യത്തോടുളള
നിന്റെ പ്രതികരണവും.
അതുകൊണ്ട്
സാഹചര്യങ്ങളുടെ
അവസ്ഥ നോക്കാതെ
അവയെ എങ്ങിനെ
ഉപകാരപ്രധമാക്കാമെന്ന്
നോക്കുക.
നിനക്ക് നല്ല
ഉൾപ്രേരണ നൽകിയ
അർത്ഥങ്ങൾ
അവക്ക് കൽപ്പിച്ചു നൽകുക.

Popular Posts