സ്വപ്നത്തിലെ ആശയങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട
ഓരോ സ്വപ്നത്തിലും
വിലപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും
ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട്.
നിനക്ക് സ്വന്തവും
മറ്റുള്ളവർക്കും
ഉപകാരപ്പെടാൻ
സാധ്യതയുള്ള
ആശയങ്ങൾ.
അവയെ അടർത്തിയെടുത്ത്
ജീവനുള്ള,
ഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച
വരികളായി കുറിച്ചിടുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്