സ്വപ്നത്തിലെ ആശയങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട
ഓരോ സ്വപ്നത്തിലും
വിലപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും
ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട്.
നിനക്ക് സ്വന്തവും
മറ്റുള്ളവർക്കും
ഉപകാരപ്പെടാൻ
സാധ്യതയുള്ള
ആശയങ്ങൾ.
അവയെ അടർത്തിയെടുത്ത്
ജീവനുള്ള,
ഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച
വരികളായി കുറിച്ചിടുക.

Popular Posts