എവിടേക്ക് ചായും. ഖലീൽശംറാസ്

സന്തോഷവും
സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കുന്നതെവിടെയാണോ
അവിടേക്ക്
ഓരോ വ്യക്തിയും ചായും.
മറ്റൊരാളോടൊപ്പം
ഒളിച്ചോടിയ
വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ
ജീവിതത്തിലേക്ക്
നോക്കിയാൽ
എന്നും തർക്കിക്കുകയും
പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത
ഒരു ഭർത്താവിന്റെ
കഥ പറയാനുണ്ടാവും.
വ്യത്യസ്ഥ തുറകളിൽ
ജീവിതം ചിലവഴിക്കുന്നവർ
ഏതെങ്കിലും ഒരു
മേഖലയിൽ
കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്നും
ലഭിക്കാതെ പോയ
സംതൃപ്തിയുടേയും
സന്തോഷത്തിന്റേയും
കഥയുണ്ടാവും.

Popular Posts