കൂട്ടായ്മകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

സന്തോഷത്തേയും
സ്നേഹത്തേയും
പരസ്പരം കൈമാറാനും.
എന്നും ഓർക്കാൻ
കുറേ നല്ല
ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്
കുടുംബ ,സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ.
അല്ലാതെ
പരസ്പരം
ഒരു തീൻമേശക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന്
ആരാഗ്യത്തിന്
ഹാനികരമായ രീതിയിൽ
വാരിവലിച്ച് കഴിക്കാനല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്