ഭ്രാന്തു പിടിച്ചവരോടുള്ള പ്രതികരണം. ഖലീൽശംറാസ്

ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച
മനുഷ്യനോട്
സ്വയം ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല
പ്രതികരിക്കേണ്ടത്.
മറിച്ച് അവരുടെ
ഭ്രാന്തുപിടിച്ച
മാനസികാവസ്ഥ
മനസ്സിലാക്കി
മാന്യതയോടെയും
യുക്തമായിട്ടാവണം
പ്രതികരിക്കേണ്ടത്.

Popular Posts