വിനോദയാത്രകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

കണ്ട കാഴ്ചകളോ
യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളോ
അല്ല ഒരു മ വിനോദയാത്രയിൽ
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ ഫലം.
അവിടെ
പുതിയൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ദൃഢമാക്കപ്പെടുന്ന
സ്നേഹബന്ധങ്ങളും
പരസ്പരമുള്ള
അറിയലുകളുമാണ്
വിനോദയാത്രയിൽ നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ ഫലം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്