ആവർത്തനങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ആവർത്തനങ്ങളാണ്
സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
അറിവും നല്ല പ്രവർത്തികളും
അവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.
അവ സ്ഥിരപ്പെടുന്നതുവരെ
അവർത്തിക്കുക.
സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ അതിനെ പുതുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്