ആവർത്തനങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ആവർത്തനങ്ങളാണ്
സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
അറിവും നല്ല പ്രവർത്തികളും
അവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.
അവ സ്ഥിരപ്പെടുന്നതുവരെ
അവർത്തിക്കുക.
സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ അതിനെ പുതുക്കുക.

Popular Posts