കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുക. ഖലീൽശംറാസ്

കളിക്കുന്ന കുട്ടികളോടൊപ്പം
കളിക്കുക.
അല്ലാതെ അവരെ
തടഞ്ഞുവെക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.
അവരെ കളിയുടെ
ഗുരുക്കൻമാരാക്കുക.
കുടുംബത്തിന്റേയാം
വ്യക്തികളുടേയും
ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കാനും
കുടുംബത്തിലെ
സ്നേഹബന്ധം
ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനും
ഇത് സഹായിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്