രാജാവിനെ പോലെ. ഖലീൽശംറാസ്

നിരാശനായിരിക്കുമ്പോൾ
ഒന്നു രാജാവിനെപോലെ
അഭിനയിച്ച്
എഴുനേറ്റു നിൽക്കുക.
നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ
രാജകീയ നിൽപ്പുകണ്ട്
മനസ്സ് അതിനനുസരിച്ച്
പരാവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കും.
എന്നിട്ട് നിരാശയുണ്ടാക്കിയ
വിഷയങ്ങളെ
ഒരു രാജാവിന്റെ
ധൈര്യത്തോടെ
നേരിടുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്