കൊച്ചു കൊച്ചു ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ദിവസവും
ചെയ്തു തീർക്കാൻ
കുറേ കൊച്ചു കൊച്ചു
ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുക.
ഉറണുമ്പോൾ
സഫലീകരിക്കപ്പെട്ട
ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.
അവയെ സ്വപ്നം
കാണുക.
രാവിലെ സന്താഷത്തോടെ
ചാടി എഴുന്നേൽക്കുക.
നിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു
ലക്ഷ്യങ്ങൾ സഫലമാക്കാനും
അതിലൂടെ വലിയ
സംതൃപ്തി കൈവരിക്കാനും
അവസരം ലഭിച്ചതിന്
നന്ദി പറഞ്ഞ്
ആവേശത്തോടെ
പ്രവർത്തിയുടെ
വീധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.

Popular Posts