ക്ഷമിക്കാൻ പരിശീലിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

ക്ഷമ വിശ്വാസത്തിന്റെ
പകുതിയാണ്.
അത് സമാധാനത്തിന്റെ
വഴിയാണ്.
ക്ഷമിക്കുക.
ആർക്കും ഒന്നിനും
പോറലേൽപ്പിക്കാൻ
കഴിയാത്ത
നിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ
വികൃതമാക്കാതെ
കാത്തുസുക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ,
ഉള്ളിലെ ശാന്തമായ
ജീവിതത്തെ
മരണംവരെ തുടരണമെങ്കിൽ
എന്നും
നീ ക്ഷമിക്കാൻ
പരിശീലിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്