ക്ഷമിക്കാൻ പരിശീലിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

ക്ഷമ വിശ്വാസത്തിന്റെ
പകുതിയാണ്.
അത് സമാധാനത്തിന്റെ
വഴിയാണ്.
ക്ഷമിക്കുക.
ആർക്കും ഒന്നിനും
പോറലേൽപ്പിക്കാൻ
കഴിയാത്ത
നിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ
വികൃതമാക്കാതെ
കാത്തുസുക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ,
ഉള്ളിലെ ശാന്തമായ
ജീവിതത്തെ
മരണംവരെ തുടരണമെങ്കിൽ
എന്നും
നീ ക്ഷമിക്കാൻ
പരിശീലിപ്പിക്കുക.

Popular Posts