സമൂഹത്തിന്റെ ശത്രു.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരിക്കലും
ഒരു വ്യക്തിയോ
ചെറിയ മനുഷ്യ കൂട്ടായ്മകളോ
ചെയ്യുന്ന
തെറ്റുകളെ
അവർ നിലകൊള്ളുന്ന
വലിയ സമൂഹത്തിന്റേയോ
കുടുംബത്തിന്റേയോ
പേരിൽ മുദ്രവെക്കരുത്.
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ
പൊതുവായതും
യാഥാർത്യവുമായ
ആദർശത്തെ കുറിച്ച്
പഠിക്കണം.
അതിന് വിരുദ്ധമായതാണ്
വ്യക്തി ചെയ്തതെങ്കിൽ
ആ സമൂഹത്തിന്റെ
ശത്രുവായി
ആ വ്യക്തിയെ കാണുക.

Popular Posts