അവർ അവരാണ്. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിയേയും
അവരായി മാത്രം കാണണം.
നീയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്.
നിന്റെ സ്വത്തവുമായി
ഒരു സാദൃശ്യം പോലും
ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
അവരുടെ വാക്കുകളെ,
അഭിപ്രായങ്ങളെ,
വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങളെയെല്ലാം
പൂർണ്ണമായും
അവരുടേതായി കാണണം.
നിന്നോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടതും
നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും
ആവണമെന്ന്
ആഗ്രഹിക്കരുത്.
ആ ആഗ്രഹമാണ്
പലപ്പോഴും
മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളും
പ്രവർത്തികളും
നീ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ
അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ
ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായി
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.

Popular Posts