നോർമലായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും. ഖലീൽശംറാസ്

നോർമലായ ഒരു
മനുഷ്യനും
മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ
മറ്റുള്ളവരുടെ
കുറ്റങ്ങളെ
പുറംലോകവുമായി
പങ്കുവെക്കുകയോ
ചെയ്യില്ല എന്നതാണ് സത്യം.
ഇനി അങ്ങിനെയൊക്കെ
ചിലരിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ
ഈ നോർമൽ സ്കെയിൽവെച്ച്
അവരെ അളക്കുക.
എത്രമാത്രം അവർ
ഈ നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും
വ്യതിചലിച്ചു എന്നത്
മനസ്സിലാക്കി.
അവർ പറയുന്ന
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളെ
പരിഗണിക്കാതെ
അവരുടെ
വ്യക്തിത്വ വൈകല്യത്തിലേക്കും
അതിന്റെ
പ്രദർശനത്തിലേക്കും
ശ്രദ്ധിച്ച്
അതുപോലെ
ആവാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്