പഠനം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരിക്കലും പഠിച്ചില്ല
എന്ന് പറയരുത്
പകരം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല
എന്ന് മാത്രം പറയുക.
ശ്രദ്ധയാണ്
അറിവിനെ നിന്നിലേക്ക്
ആകർശിക്കുന്നത്.
നിന്റെ ശ്രദ്ധയിലൂടെ
ആർശിച്ചതിനെ
നിന്റെ ചിന്തകളിൽവെച്ച്
റിസർച്ച് നടത്തുമ്പേഴാണ്
അത് പഠനമാവുന്നത്.

Popular Posts