പഠനം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരിക്കലും പഠിച്ചില്ല
എന്ന് പറയരുത്
പകരം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല
എന്ന് മാത്രം പറയുക.
ശ്രദ്ധയാണ്
അറിവിനെ നിന്നിലേക്ക്
ആകർശിക്കുന്നത്.
നിന്റെ ശ്രദ്ധയിലൂടെ
ആർശിച്ചതിനെ
നിന്റെ ചിന്തകളിൽവെച്ച്
റിസർച്ച് നടത്തുമ്പേഴാണ്
അത് പഠനമാവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്