യാഥാർത്ഥ്യം.

ഈ ലോകത്തിൽ
ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച്
പറയാവുന്ന
ഒറ്റ യഥാർത്ഥ്യമേ
ഇപ്പോഴുള്ളു.
ഒരു നിമിഷം
നിന്റെ ശ്വാസത്തിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക,
എന്നിട്ട് നിന്റെ
ജീവനിലേക്കിറങ്ങിചെല്ലുക.
എന്നിട്ടത് അനുഭവിച്ചറിയുക.
ശരിക്കും ഇതാണ്
ഇതുമാത്രമാണ്
നിനക്കനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന
ഏക യാഥാർത്ഥ്യം.

Popular Posts