ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച്
അവർ ജീവിക്കുന്നത്
പ്രതീക്ഷിക്കാതെ.
അവർക്ക് നല്ലൊരു
ജീവിതം നയിക്കാൻ
പാകത്തിലുള്ള
ചിന്തകൾ
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ
അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്