സമയം ആസ്വദിക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ സമയവും ആസ്വാദ്യകരമാക്കാൻ
ഒരേയൊരു വഴിയെ ഉള്ളു.
സമയത്തെ കലാലയമാക്കുക.
അനുഭുതികളായും
കാഴ്ചകളായും
ശബ്ദങ്ങളായും
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
കടന്നുവരുന്ന
അതിധികളിൽ
നിന്നും അറിവുകൾ
ശേഖരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്