കുരക്കുന്ന പട്ടിയെ പുച്ചയാക്കിയാൽ. ഖലീൽശംറാസ്

പട്ടിയെ കൊണ്ട്
പൂച്ചയെ പോലെ
ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.
ഒരിക്കലും
വിജയം കാണില്ല.
അതുപോലെ
ചില വൈകാരിക കാരണങ്ങളാലും
ചിലതിനോടുള്ള അടിമത്വത്താലും
കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുത
അറിയാൻ പോലും
ശ്രമിക്കാതെ
വിമർശിക്കുന്നവരിൽ
നിന്നും അതിന്
വിരുദ്ധമായത്
പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.
അത് കുരക്കുന്ന
പട്ടിയെ
മ്യാവൂ പറയുന്ന
പൂച്ചയുടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ
പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്