യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ പതിപ്പ്. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യരും
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ
അവരുടേതായ
പതിപ്പാണ് സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ
അവതരിപ്പിക്കുന്ന.
ഓരോ സംവിധായകരും
അവരുടേതായ
രീതിയിലുള്ള
ചലചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ
തങ്ങളുടേതായ
കാഴ്പാടുകൾക്കും
സാഹചര്യങ്ങൾക്കും
ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും
അനുസരിച്ച്
യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്