ഗുണമേന്മ. ഖലീൽശംറാസ്

എത്ര അളവിൽ
ജീവിതം ലഭിച്ചുവെന്നതിലല്ല
പ്രാധാന്യം.
എത്ര ഗുണമേന്മയുള്ള
ജീവിതം
ലഭിച്ച കാലയളവിൽ
നയിക്കുന്നുവെന്നതിലാണ്.
അതു കൊണ്ട്
ജീവിച്ചു തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
നിന്നെ മരണത്തിലേക്കടുപ്പിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
സമയത്തെ കുറിച്ചോർത്ത്
വ്യസനിച്ചിരിക്കാതെ.
ജീവിക്കുന്ന
ഈ നിമിഷത്തിൽ
സംതൃപ്തി നൽകിയ
എതെങ്കിലും ചെയ്ത്
ഗുണമേന്മയുള്ള
ജീവിതം നയിക്കുക.

Popular Posts