ശ്രദ്ധയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിയും
ഓരോ രംഗങ്ങളും
ഓരോ വാർത്തകളും
നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ
ഓരോരോ വിഷയത്തിലേക്ക്
തിരിച്ചുവിടാൻ കാരണമാവും.
പക്ഷെ തെന്നിമാറുന്ന
ശ്രദ്ധയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന്
തിരികെ
നിന്റെ ലക്ഷ്യവും
ആവശ്യവുമായ
വിഷയത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം.
അതിന്
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
പ്രതികരണത്തെ
തികച്ചും അവരുടേതായി
കാണാനും
അവക്കും നിനക്കും
തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല
എന്ന തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അങ്ങിനെ ഒരു ബന്ധം
നിന്റെ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്
അവ നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ
മാറ്റി മറിക്കാൻ കാരണമായതെങ്കിൽ
അത് അവയെ
നീ സ്വയം ഒരു കാരണമാക്കിയത്
കൊണ്ടാണ് എന്നും
മനസ്സിലാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്