ശത്രുത. ഖലീൽശംറാസ്

ശത്രുവിനെ
ശത്രുവായി കാണരുത്.
മരിച്ചു കിടക്കുന്ന
അവസ്ഥയേയും
കോമാളിയായി
പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന
അവസ്ഥയേയും കാണുക.
അങ്ങിനെയെങ്കിലും
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
അപകടകരമായ
ശത്രുത എന്ന വികാരം
മറ്റേതെങ്കിലും
വൈകാരികാവസ്ഥകളിലേക്ക്
പരിവർത്തനം ചെയ്യട്ടെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്